Cotton Expert

Türkiye İçin Pamuk Zamanı !

 •  

  Liverpool Cotton A İndex
    93.60 USc/Lb    ……TL/Kg

 • İNO.com  Aralık -18

 •    ICAC Dünya Arz & Talep

  Mil/Ton

  Haziran-18 Tah.
  2016/17 2017/18
  Üretim 26.57 25.75
  Tüketim 25.49 26.72
  İthalat 8.77 9.19
  İhracat 8.77 9.19
  Bitiş Stok 18.33 17.37
 • ABD Haftalık Pamuk İhracat Verileri
  7-14 Haziran (Upland)
  ABD Toplam İptal Net
  58.300 Bl. -170.700 Bl. -112.400 Bl.
  7-14 Haziran Türkiye İthalat
  Türkiye Top. İptal Net
  5.500 Bl. -2.400 Bl. 3.100 Bl.
 • En Son Yorum

Pamukların standardizasyonuna ilişkin tebliğ yayımlandı

Posted by Alıntıdır 14 Ağustos 2012

Pamukların Standardizasyonuna İlişkin Tebliğ yayımlandı. Ekonomi Bakanlığının konu ile ilgili kararı bugünkü Resmi Gazetede yayınlandı. Tebliğin amacı 5/8/1953 tarihli ve 4/1283 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük uyarınca tasnif ve kontrolü zorunlu olan pamukların tasnif ve kontrole tabi tutulacağı fabrikaların alt yapı koşullarına, sınıf ve tiplerinin tespitine, ambalajlanmasına, işaretlenmesine, kontrol işlemlerine yönelik numune alınmasına ve analizlerin yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek olarak gösterildi.

Çırçır-prese fabrikaları ile linter ve prese fabrikalarının, 18/4/1972 tarihli ve 7/4331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Pamukların Çırçırlanma Preselenme ve Depolanmasının Denetimine Dair Tüzük ile belirlenen şartlara ilave olarak bu Tebliğde belirtilen altyapıya sahip olması gerekecek.

Foreks

Ekonomi Bakanlığından:
PAMUKLARIN STANDARDİZASYONUNA İLİŞKİN TEBLİĞ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/27)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 5/8/1953 tarihli ve 4/1283 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararıyla yürürlüğe konulan Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük uyarınca tasnif
ve kontrolü zorunlu olan pamukların tasnif ve kontrole tabi tutulacağı fabrikaların
alt yapı koşullarına, sınıf ve tiplerinin tespitine, ambalajlanmasına, işaretlenmesine,
kontrol işlemlerine yönelik numune alınmasına ve analizlerin yapılmasına
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ,
a) 5/8/1953 tarihli ve 4/1283 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Pamukların Kontrolüne Dair Tüzüğe,
b) 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararına,
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen,
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Balya: Lif pamuğunun, lif döküntüsü pamuğunun ve linter pamuğunun prese makinelerinde
basınç altında preselenip uygun ambalaj malzemesi ile sarılmış ve demir
çember, çelik tel veya plastik çember ve benzeri ile bağlanmış balyanın durumunu,
c) Bölge müdürlüğü: Ekonomi Bakanlığı bölge müdürlüklerini,
ç) Çırçırlama hatası: Çırçır-prese fabrikasında çırçır makinesinin ve yardımcı cihazların
gerekli bakım ve onarımının yapılmaması, standardına uygun çalıştırılmaması
veya kütlü pamukların olumsuz şartlarda muhafaza edilmesinden dolayı pamuk
lifinde meydana gelen her türlü zararı,
d) Çiğit (pamuk tohumu veya çekirdeği): Liflerinden ayrılmış havlı (ince tüylü)
veya havsız pamuk tohumunu,
e) Depolama: Çiğitli, lif, linter pamukları ile lif döküntüsü pamukların balyalı,
balyasız veya hararlı olarak fabrika depolarında korunması işlemini,
f) Doğal olmayan yabancı madde: Pamuk bitkisine ait olmayan her türlü yabancı maddeyi
(polietilen iplik, jüt kumaş parçacıkları, taş, toprak ve benzeri),
g) Doğal yabancı madde: Pamuk içinde bulunan pamuk bitkisine ait yaprak, çiğit,
sap, kabuk ve parçacıkları, mot ile diğer bitkilere ait parçacıklar ve toz gibi
maddeleri,
ğ) Düzgünlük: Pamuğun içindeki nep, nap ve kopuk liflerin oranı ile ondülasyon durumunu,
h) Genel Müdürlük: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü,
ı) Grup Başkanlığı: Bakanlığın bölge müdürlüklerine bağlı ürün denetmenleri grup
başkanlıklarını,
i) İplikleşme (ondülasyon): Hasat, taşıma ve çırçırlama sırasında pamuk lifinin
kıvrılması halini,
j) Kopuk lif: Çırçırlama esnasında kopan lif parçacığını,
k) Kütlü pamuk: Lifleri çiğidinden ayrılmamış olan pamukları,
l) Linter makinesi: Pamuk çiğidinin üzerinde kalan liflerin kesilmesini sağlayan
testereli makineyi,
m) Mot: Olgunlaşmamış çok küçük havlı çiğidi,
n) Nap: Pamukta nepten daha büyük ve kaba görünüşlü lif toplanmasını,
o) Nep: Pamukta toplu iğne başı büyüklüğünde veya daha küçük (0,75 mm² veya daha
küçük) olan ve beyaz noktalar halinde görülen lif düğümcüğünü,
ö) Pamuk sorumlu denetçisi: Pamukların tasnif ve kontrolüne dair mevzuat hakkında
bölge müdürlüğünce verilen eğitimi alan ve yapılan sınav sonucunda başarılı olarak
“Pamuk Sorumlu Denetçi Belgesi” almaya hak kazanmış olan çırçır ve prese
fabrikası sahibi veya çalışanını,
p) Preseleme: Balyaların yüksek basınçlı preselerde küçültülmesi işlemi hariç olmak
üzere, lif (mahlıç) pamuğun ve linter pamuğunun ve iplik yapımı ve çırçırlama
sırasında meydana gelen pamuk lifi döküntülerinin prese makinelerinde balya
haline getirilmesi işlemini,
r) Rollergin (toplu veya merdaneli çırçır) makinesi: Deri, kauçuk ve benzeri maddelerle
kaplı, silindir şeklinde ve dönen toplar (role) sistemi ile lifleri çiğitlerden
ayıran toplu çırçır makinesini,
s) Rotobar makinesi: 30-35 cm çapında deri, kauçuk ve benzeri maddelerle kaplı,
silindir şeklinde dönen toplar (role) ve bu topların (rolenin) önünde ve role boyunca
kendi ekseni etrafında helezonik dönen roto dinamik hareketli bıçak sistemi
ile lifleri çiğitlerden ayıran özel tip Rollergin (toplu veya merdaneli) çırçır
makinesini,
ş) Sawgin (testereli çırçır) makinesi: Daire şeklinde ve dönen testereler sistemi
ile lifleri çiğitlerinden ayıran testereli çırçır makinesini,
t) Sicil numarası: 8/6/2012 tarihli ve 28317 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukların
Kontrolüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/25)’e göre
çırçır prese fabrikasına Bakanlıkça tahsis edilen numarayı,
u) Tasnif: Üretilen pamuklar ve linter pamukları ile çırçırlama ve iplik imalatı
sırasında meydana gelen pamuk lifi döküntülerinin derece (grade), elyaf uzunluğu
(stapel) ve karakter özellikleri bakımından sınıf ve tiplere ayrılmasını,
ü) Yüksek kapasiteli lif analiz cihazı (HVI): Pamuk lifinde renk, uzunluk, incelik,
kopma mukavemeti, uzunluk uyumu, yabancı madde oranı gibi özellikleri aynı
anda ölçebilen cihazı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Fabrika Altyapı Koşulları
Altyapı
MADDE 4 – (1) Çırçır-prese fabrikaları ile linter ve prese fabrikalarının, 18/4/1972
tarihli ve 7/4331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Pamukların
Çırçırlanma Preselenme ve Depolanmasının Denetimine Dair Tüzük ile belirlenen
şartlara ilave olarak bu Tebliğde belirtilen altyapıya sahip olması gerekir.
Çırçırlama
MADDE 5 – (1) Pamuklar çırçırlama şekillerine göre rollergin, sawgin ve lintergin
olmak üzere üçe ayrılır:
a) Deri, kauçuk ve benzeri maddelerle kaplı silindir şeklinde ve dönen toplar (role)
sistemiyle lifleri çiğitlerinden ayıran toplu çırçır makinelerinde çırçırlanarak
elde edilen pamuklar rollergin pamuğu,
b) Daire şeklinde ve dönen testereler sistemiyle lifleri çiğitlerinden ayıran testereli
çırçır makinelerinde çırçırlanarak elde edilen pamuklar sawgin pamuğu,
c) Pamuk çiğidinin üzerinde kalan liflerin testereli linter makineleriyle ayrıştırılması
sonucu elde edilen pamuklar lintergin pamuğu,
olarak adlandırılır.
(2) Çiğitli pamuğun çırçırlandığı çırçır-prese fabrikalarında çırçır ve prese makinelerinin
birlikte bulundurulması zorunludur.
(3) Linter fabrikalarında, çiğit üzerinde bulunan kısa lifleri (hav) çekirdek üzerinden
sıyıran linter makinesi ile prese makinelerinin birlikte bulundurulması
zorunludur.
(4) İplik yapımı veya çırçırlama sırasında meydana gelen pamuk lifi döküntülerini
preselemek üzere, yalnız prese makinelerinden meydana gelen prese fabrikaları
kurulabilir. Prese fabrikalarında lif (mahlıç) pamuklar preselenemez.
(5) Aynı fabrikada rollergin, sawgin ve lintergin makinelerinin bulunması halinde,
bu makinelerle preseleri cinslerine göre fabrikanın ayrı binalarında veya aynı
binanın ayrılmış bölümlerinde bulundurulur. Grup, sınıf ve tipleri farklı olan
pamuklar, çırçır makineleri ayrı dahi olsa, aynı bölümde, aynı zamanda ve bir
arada çırçırlanamaz.
(6) Çekirdek kıran veya kaçıran, elyaf kesen, ondüle, nep veya sicim yapan çırçır
makineleri çalıştırılamaz.
(7) Çırçırlama yerlerinde zemin, pamuklara yabancı madde karışmasını ve kirlenmeyi
önleyecek nitelikte tahta, beton veya benzeri maddeden yapılır.
(8) Çırçırlanmış pamukların prese yerine, kirlenmeden ve içlerine yabancı madde
karışmadan götürülmesi gerekir.
(9) Çırçır ve prese fabrikalarının, bariz şekilde pamukta kirlenmeye neden olacak
şekilde taşınan, fabrikaya getirilen kütlü pamukları alması, depolaması ve işlemesi
yasaktır.
Yardımcı cihazlar
MADDE 6 – (1) Çiğitli pamuğun çırçırlandığı çırçır-prese ve linter fabrikalarında
çalışma kapasitesi ölçüsünde,
a) Pamuk sevk aspiratörü veya konveyör,
b) Yedirici,
c) Besleme ünitesi,
ç) Separatör,
d) Kütlü pamuk ve lif pamuk kurutucusu,
e) Şiftleme makinesi,
f) Rutubet ölçme aleti,
g) Kütlü pamuk ve lif pamuk temizleyicisi,
ğ) Rutubetlendirici,
h) Kantar,
gibi pamuğun iyi çırçırlanmasını ve işlenmesini temin edecek cihazlardan Genel Müdürlükçe
gerekli görülenler bulundurulur.
Preseleme
MADDE 7 – (1) Çırçırlanmış pamukların, prese yerine, kirlenmeden ve içlerine yabancı
madde karışmadan götürülmesi zorunludur.
(2) Preseleme yerlerinde tabanlar, beton veya benzeri maddeden yapılır ve pamuklarla
balyaların kirlenmelerini önleyecek şekilde temiz tutulur.
(3) Preselenme sırasında prese kasalarına su verilerek pamukların ıslatılması yasaktır.
(4) Preselemede damper kullanılır.
Depolama
MADDE 8 – (1) Çiğitli ve preseli pamuklar kapalı depolarda veya sundurmalarda korunur.
Pamuklar açıkta bırakılmaz, kapalı yerlerde rutubetli veya vasıflarını bozacak
şartlar altında muhafaza edilemez, gruplara ve tiplere ayrılmadan depolanamaz.
(2) Çiğitli pamukların depolanmasında çeşitli grup, sınıf ve tiplerdeki pamukların
karışmasını, niteliklerinin bozulmasını, fazla basınç altında bulunmasını önleyecek
ve bunların yeterince havalanmasını sağlayacak tedbirler alınır.
(3) Kütlü ve preseli pamukların konulacağı depolar, sundurma ve avlular pamuklara
yabancı madde karışmasını ve kirlenmeyi önleyecek, rutubeti geçirmeyecek ve duvarları
ile çatısının pamuğu her türlü hava etkisinden koruyacak şekil ve nitelikte
yapılır.
Tasnif odası
MADDE 9 – (1) Çırçır-prese fabrikalarında en az bir adet tasnif odası bulundurulur.
Tasnif odası aşağıda belirtilen özellikleri taşır:

Özellik

Açıklama

Duvarlar

– Işığın yansımasını önlemek amacıyla mat olmak üzere açık gri renkli

Tavan

– Işığın yansımasını önlemek amacıyla mat olmak üzere beyaz renkli
– Yüksekliği en az 275 cm ve en çok 300 cm

Tasnif Masası

– Yüksekliği 90 cm ve genişliği 100 cm
– Işığın yansımasını önlemek amacıyla mat olmak üzere siyah veya gri renkli

Reflektör

– En az 1 adet
– Tasnif masası ile arasındaki uzaklık en az 150 cm ve en çok 160 cm

Işık kasası

– Tavana asılı halde derinliği 25 cm, eni 65 cm ve boyu 125 cm
– İçinde 3 çeşit elektrik ampulü kullanılır ve bunların verdiği ışıklar
buzlu camdan geçirilerek renk bakımından homojen hale getirilir.

Işıklandırma

– 3 adet gün ışığı veren 40 watt ampul, 2 adet gök mavisi ışığı veren 25-40
watt floresan ampül ve 3 adet 40 watt beyaz ışık veren floresan ampul bulunur.
– Işık şiddeti light-meter ile ölçülecek ise masalar üzerinde 80-100 footcandle,
lüks-meter ile ölçülecek ise 700-800 lümen olmalıdır. (Foot candle değeri
lüks-meter sonucunun 10,76 sayısına bölünmesi ile elde edilir.)

Numune alma ve barkodlu etiket donanımı
MADDE 10 – (1) Tek balya yöntemine göre kontrol yapacak çırçır-prese fabrikalarında,
a) Prese makinelerinin alt ve üst bölümlerine monte edilmiş, her balyadan uzun kenarı
30,5 cm, kısa kenarı 10 cm ve ağırlığı en az 115 gr olan pamuk numunesini
otomatik şekilde kesmeye yarayan aparat,
b) Barkodlu etiket yapabilecek teknik donanım,
bulunur.
Laboratuvar
MADDE 11 – (1) Tek balya yöntemi için gerekli analizler Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş,
çırçır-prese fabrikaları bünyesindeki laboratuvarda veya başka bir laboratuvarda
yapılabilir.
(2) Tek balya yöntemine göre analizlerin yapılması için çırçır-prese fabrikasında
laboratuvar kurulması halinde aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:
a) Pamuk elyafının teknik kriterleri ile sınıf ve tiplerini ölçen yüksek kapasiteli
lif ölçüm cihazı ile HVI Modülü bulundurulur.
b) Pamukların teknik kriterlerinin belirleneceği ve sınıflandırılacağı laboratuvarın
rutubet seviyesinin homojen şekilde % 65 (±2) bağıl nemde ve ısısının 21
°C (±1) olması gerekir.
c) Laboratuvarın tüm duvarları ısı yalıtımına sahip, kapı ve pencereleri ısı ve
rutubet kaybını önleyecek nitelikte olmalıdır.
ç) Laboratuvar ortamının ısı ve rutubetini etkileyecek her türlü unsura karşı tedbir
alınır, hijyen şartları sağlanır.
d) Laboratuvarda her bir cihaz başında aynı anda en fazla iki görevlinin çalışmasına
izin verilir. Laboratuvarda ortam ısı ve rutubet dengesinin bozulmaması ve
analiz sonuçlarının hatalı olmaması amacıyla, laboratuvarda görevliler haricinde
kişiler bulundurulamaz.
e) Laboratuvar duvarlarında kullanılacak boyalar ve laboratuvar içerisindeki diğer
tüm müştemilat ışığın yansımasını önlemek üzere mat olur.
f) Yeterli kapasitede özel numune saklama deposu bulundurulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tasnif
Pamuk gruplarının sınıf ve tipleri
MADDE 12 – (1) Kısa elyaflı (yerli), orta elyaflı (upland) ve uzun elyaflı pamuk
gruplarının sınıf ve tipleri sondaj yöntemi için ek-1 ve tek balya yöntemi için
ek-2 olarak tespit edilmiştir.
(2) Herhangi bir balyanın bir yüzünden alınan pamuk numunesi aynı balyanın diğer
yüzünden alınan pamuk numunesinden daha düşük sınıfa girer veya daha kısa elyaf
boyuna sahip olursa, söz konusu balyanın sınıflandırması daha düşük elyaf sınıfına
giren veya daha kısa elyaf boyuna sahip numuneye göre yapılır.
Linter ve lif döküntüsü pamuklar
MADDE 13 – (1) Sondaj yönteminde kullanılmak üzere, pamuk çiğidinin üzerinde kalan
liflerin linter makineleriyle bir defa veya iki defa kesilmiş olma durumuna
göre sınıflandırılan linter pamukları ile çırçırlama veya iplik imalatı sırasında
meydana gelen lif döküntüsü pamukların sınıf ve tipleri ek-3’te belirtilmiştir.
Pamuk tip numuneleri
MADDE 14 – (1) Türkiye’de üretilen pamukların tip numuneleri, çırçırlama şekli ve
üretim bölgesi esas alınarak ek-4’te tespit edilmiştir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ambalajlama ve İşaretleme
Balya boyutları
MADDE 15 – (1) Çırçırlamada rollergin işletme tipine göre yapılan balyaların boyu
95 cm, eni 65 cm ve yüksekliği 105 cm olur. Yüksek basınçlı prese makineleri
ile sawgin prese makineleri ve bu makinelerde yapılan balyalar için bu değerler
uygulanmayabilir.
(2) Balyaların brüt ağırlığı, linter pamuğu ile çırçırlama ve iplik imalatı esnasında
meydana gelen lif döküntüsü pamuk balyaları hariç olmak üzere, en az 190
kg olmalıdır.
(3) Kontrole sunulan partideki balyaların ağırlığı, partinin ortalama balya ağırlığından
±10 kg sapabilir. Örneğin, bir defada kontrole sunulan ve 120 balyanın
bulunduğu bir partinin toplam ağırlığı 25.200 kg olması halinde, söz konusu partideki
balyaların ağırlığı ortalama balya ağırlığı olan 210 kg’dan ± 10 kg sapma
ile 200 kg ile 220 kg arasında olmalıdır.
(4) Her partide en fazla bir balya için bu maddenin 2 nci fıkra hükmü aranmaz ve
bu balyanın ağırlığı bu maddenin 3 üncü fıkrasındaki hesaplamaya dahil edilmez.
Ambalaj malzemeleri
MADDE 16 – (1) Balyanın sarılmasında temiz, sağlam, yamasız ve yırtıksız dokuma
veya örme %100 pamuklu bez kullanılır. Balyalar ambalaj malzemesi ile tam olarak
örtülecek şekilde sarılır.
(2) Balyaların sarıldığı pamuklu (dokuma veya örme) bezlerin kenarları %100 pamuktan
yapılmış naturel beyaz renkli iplikle (Maraş ipi, sömek ipi ve benzeri) dikilir.
Sentetik elyaf karışımlı iplikler kullanılmaz.
(3) Balyaların sarılmasında kullanılacak pamuklu dokuma ve örme bezlerin özellikleri
aşağıdaki değerlere uygun olmalıdır:

Pamuklu Dokuma Bez
Özellikler

Eni

En az 90 cm

Çözgü ipliği numarası

En az 6/1

Atkı ipliği numarası

En az 6/1

Çözgü ipliği sıklığı

En az 12

Atkı ipliği sıklığı

En az 9

Birim alan kütle

225 g/m2 (± %10)

Malzeme cinsi ve lif oranı

% 100 Pamuk

Renk

Beyaz veya ekru (naturel)

Kopma mukavemeti

Boyuna (çözgü yönünde)

En az 400 N *

Enine (atkı yönünde)

En az 350 N *

Uzama oranı

Boyuna (çözgü yönünde)

En az % 9

Enine (atkı yönünde)

En az % 1

Pamuklu Örme Bez
Özellikler

Eni

En az 90 cm

Örgü ipliği numarası

En az 10/1

Birim alan kütle

160-220 g/m2

Malzeme cinsi ve lif oranı

% 100 Pamuk

Renk

Beyaz veya ekru (naturel)

1 cm mesafedeki ilmek çubuk sayısı

En az 6 adet

1 cm mesafedeki 1 çubukta ilmek sıra sayısı

En az 10 adet

Patlama mukavemeti

En az 55 N*/cm2
Kopma mukavemeti

Boyuna

En az 50 N*

Enine

En az 120 N*

Uzama oranı

Boyuna

En az % 20

Enine

En az % 30

Yırtılma mukavemeti

Boyuna

En az 15 N *

Enine

En az 15 N *

* 1 kgf = 10 N

(4) Balyaların ambalajlarında kullanılan pamuklu dokuma veya örme bezin özellikleri
konusunda tereddüt olması veya anlaşmazlık çıkması halinde, Ürün Denetmeninin
alacağı 1 metre boyunda 4 takım numunenin Bölge Müdürlüğünce belirlenecek üniversitelerde,
yeterli laboratuvarlara sahip kamuya ait veya özel kuruluşlarda
yaptırılacak analiz sonuçları ile pamuklu bezin türüne göre bu Tebliğin ilgili
maddelerinde belirtilen değerlerle karşılaştırılarak sonuca göre işlem yapılır.
(5) Balyalarda her iki bombeli yüzün altına renkli naylon veya sülfit kağıdı konulur.
Naylon malzeme
MADDE 17 – (1) Tek balya usulüne göre kontrole arz edilecek balyalarda yukarıda
belirtilen ambalaj malzemesine ilave olarak yırtılma mukavemeti yüksek naylon kullanılabilir.
(2) Tek balya usulünde kontrole arz edilecek balyalarda kullanılacak naylonların,
a) Beyaz renk hariç, tercihen yeşil, mavi veya kırmızı renk,
b) Örgüsüz ve dokumasız,
c) Esnekliğinin en fazla %2,
ç) Kalınlığının en az 0,75 mm, en fazla 1,25 mm aralığında,
d) Geri dönüşümden elde edilmemiş malzemeden imal edilmiş,
e) Bir balyadaki ağırlığının 1 kg’ıgeçmemiş,
f) Yırtılma mukavemetinin en az 300 kgf,
olması şartları aranır.
Balyaların sarılması
MADDE 18 – (1) Balyaları sarmada kullanılan demir çember, çelik tel, plastik çember,
yeni, sağlam, paslanmaya dayanıklı, balyanın kütlesine ve basıncına dayanabilecek
özellikte, taşıma esnasında oluşan gerilmelere dayanabilecek şekilde yeterli
mukavemete sahip olmalıdır. Her balyada en az altı adet bulunur.
(2) Balyaları sarmak için kullanılan demir çember, çelik tel, plastik çember prese
kasalarının durumuna göre ambalaj malzemesinin altında veya üstünde bulunabilir.
(3) Balyanın sarılmasında kullanılan demir çemberin en fazla 1 mm kalınlığında ve
en fazla 20 mm genişliğinde olması, çelik telin çapının 3,5 mm, kopma-çekme mukavemetinin
100 kg/mm²-120 kg/mm² olması gerekir.
(4) Her balyada en az altı çember kullanılmalı ve çemberler kenetleme usulü ile
bağlanır. Kenarlara gelmemek ve yeni olmak koşulu ile en çok iki çemberde birer
ek bulunabilir.
(5) Balyanın sarılmasında kullanılan plastik çemberin,
a) Polyester malzemeden üretilmiş,
b) Ölçülerinin en fazla 19 mm x 1,4 mm,
c) En ve genişliğinin çember üzerinde eşit aralıklı herhangi bir noktadan yapılan
ölçümler sonucunda bulunan kalınlık ve genişliğin çemberin ortalama kalınlığının
±%4’ünü geçmeyecek şekilde,
ç) Kopma mukavemetinin 1100 kgf,
d) Kaynak yerinden kopma mukavemetinin 900 kgf,
e) Esneme oranının en fazla %10,
f) Uzunluğunun en fazla 305 cm,
g) Ağırlığının en fazla 140 gr,
ğ) Renginin yarı şeffaf yeşil veya opak yeşil,
h) Birleştirilmelerinde vibrasyon z-kaynaklı veya sıcak kaynak pnömatik çemberleme
makinesi kullanılmış,
olması şartları aranır.
Linter pamuğu ve lif döküntüsü pamuk balyaları
MADDE 19 – (1) Linter pamuğu ile çırçırlama ve iplik imalatı sırasında meydana gelen
lif döküntüsü pamuk balyalarına bu Tebliğin 16 ncı ve 18 inci maddelerinde
verilen kurallar uygulanmayabilir. Söz konusu balyalar için bu Tebliğde belirlenen
özelliklerde olması kaydıyla kullanılmış sağlam ve yırtıksız bezler ambalaj
malzemesi olarak kullanılabilir. Ayrıca, linter ve lif döküntüsü pamuk balyalarının
ambalajlarında pamuklu bezden başka naylon ve diğer ambalaj malzemeleri
de kullanılabilir.
(2) Linter pamuk balyalarının ambalajında fazla ambalaj maddesi kullanılmasını önlemek
için,
a) Normal basınçlı prese makinelerinde hazırlanan linter pamuk balyalarının iki
yan yüzünün orta kısmının her birinde azami 30 cm açıklık,
b)Yüksek basınçlı prese makinelerinde hazırlanan linter pamuk balyalarının bombeli
bir yüzünün iki yan yüzle birleştiği iki kenarının her birinde azami 20 cm açıklık,
c) Balyaların alt ve üst kapakları açık,
bırakılabilir.
Kaşe
MADDE 20 – (1) Sondaj yöntemine göre preselenmiş balyaların işaretlemesi kaşe kullanılarak
yapılır. Kaşe ek-5’te belirtilen şekil ve özelliktedir.
(2) Kaşe balyanın bombeli yüzünün 3 üncü ve 4 üncü çemberleri arasına ve balyanın
ortasına gelecek şekilde aynı konumda vurulur.
(3) İşaretleme rengi ve/veya mürekkebi ambalaj malzemesinden geçip lif pamuğa nüfuz
etmemelidir.
(4) Firmalar özel marka ve işaretleri için 5×10 cm boyutunda ayrı bir kaşe yaptırarak
balyanın arka yüzünün 3 üncü ve 4 üncü çemberleri arasına vurabilirler.
Etiket
MADDE 21 – (1) Tek balya yöntemine göre preselenmiş balyaların işaretlemesi etiket
kullanılarak yapılır. Etiket, ek-6’da yer alan formata uygun olarak barkodlu
etiket yapan teknik donanımda hazırlanır.
(2) Etiket, balyanın bombeli yüzünün 3 üncü ve 4 üncü çemberleri arasına kopartılamayacak
ve sökülmeyecek şekilde yapıştırılır.
Kontrol mührü
MADDE 22 – (1) Kontrolü yapılan balyaların üzerine kırmızı (bayrak rengi) matbaa
mürekkebi kullanılarak ve yarısı kaşe veya etiket üzerine diğer yarısı ambalaj
üzerine gelecek şekilde pamuk sorumlu denetçisi tarafından ek-7’de yer alan kontrol
mührü vurulur.
(2) Tek balya yöntemine göre preselenmiş pamuklarda ambalaj malzemesi olarak naylon
ve benzeri malzemelerin kullanılması durumunda mühür tamamı etiket üzerine
gelecek şekilde vurulur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Numune Alma, Analiz ve Denetim
Sondaj yöntemine göre numune alma
MADDE 23 – (1) Pamukların sondaj usulüne göre kontrolünde her partiye ait preselenmiş
balyalar içinden en az % 2 ve en çok % 20 oranında seçilen balyalar açılır
ve açılan balya ambalajlar ile içindekiler ayrı ayrı kontrol edilir. Kontrolde
her balya ait olduğu partiyi temsil eder.
Tek balya yöntemine göre numune alma
MADDE 24 – (1) Pamukların tek balya yöntemine göre kontrolünde, numuneler çırçır
prese fabrikalarında bulunan prese kasalarının altına ve üstüne monte edilmiş
numune alım bıçakları tarafından veya balyalar preselendikten sonra otomatik numune
alım cihazı yardımıyla alınır. Numuneler hiçbir şekilde elle alınmaz.
(2) Örnek resmine ek-8’de yer verilen numune alım bıçakları aşağıda belirtilen şartları
taşır,
a) Kalınlığı en az 1 cm, uzunluğu en az 30 cm, eni en az 9 cm olan bir tabla üzerine
monte edilmiş,
b) Uzun kenarlıklarda en az 30 cm uzunluğunda, kısa kenarın birisinde en az 6 cm
uzunluğunda bıçak çıkıntısına sahip,
c) Çıkıntıları en az 2 cm yükseklik ve 1 cm kalınlığa sahip,
ç) Presenin alt ve üst tablalarına en az 4 adet vida ile sabitlenmiş,
olur.
(3) Bir balyanın karşılıklı iki yüzünden numune alım bıçakları tarafından veya preseleme
sonrası otomatik numune alma cihazı yardımıyla 30,5 cm boy, 10 cm en ve
115 gr ağırlıktan az olmamak üzere kesilen numuneler, üzerlerinde hiçbir değişiklik
yapılmadan bir defada koparılıp alınır. Alınan her bir numune eşit iki
parçaya bölünür. Balyanın her iki yönünün bombeli dış kısımlarından alınan numuneler
birleştirilip balya etiketinin en altındaki kupon ile birlikte rulo haline
getirilir. Balyanın her iki yönünün iç kısımlarından alınan numuneler de aynı
şekilde birleştirilip yine balya etiketi üzerinden koparılmış olan bir kupon ile
birlikte rulo haline getirilir. Dış kısımlardan alınan rulo haldeki numuneler
analiz numunesi olarak 50 adet numune alabilecek büyüklükte beyaz renkte torbalara
konulur. İç kısımlardan alınan rulo haldeki numuneler 50 adetlik kırmızı
renkte büyük torbalara konulur ve şahit numune olarak çırçır-prese fabrikasının
özel numune saklama deposunda en az bir yıl saklanır.
(4) Analiz ve şahit numune torbalarının ağzı kurşun sıkma pensi ile sıkılmış veya
plastik şerit ile mühürlenmiş olmalıdır.
(5) Numunelerin giydirilmesi, kırpılması ya da bir parçasının çıkartılması yasaktır.
Her iki pamuk numunesinden de hiçbir parça, elyaf, toprağa veya herhangi bir
yabancı maddeye bulanmış kısım çıkartılamaz.
(6) Yukarıdaki şartları taşımayan numuneler ile yapılan kontrol işlemleri geçersizdir.
Sondaj yöntemine göre analiz
MADDE 25 – (1) Sondaj yöntemine göre kontrol bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun
şekilde alınmış numunelerin tasnif odasında el ve göz yordamıyla renk, yabancı
madde ve çırçırlama şekli yönünden grup, sınıf ve tipinin belirlenmesi şeklinde
yapılır.
Tek balya yöntemi ne göre analiz
MADDE 26 – (1) Pamuk elyafının teknik kriterleri ile sınıf ve tipleri yüksek kapasiteli
lif ölçüm cihazı ile HVI Modülü kullanılmak suretiyle belirlenir.
(2) Analiz yapılacak numunelerin, pasif kondüsyonlamada en az 48 saat süreyle uygun
ısı ve rutubet seviyesine sahip odalarda bekletilerek ya da 15-20 dakika süreyle
hızlı kondüsyonlamaya tabi tutularak, rutubet muhtevalarının % 6,75-% 8,25
seviyesine ulaşması sağlanır.
İthalat denetimi
MADDE 27 – (1) İthal edilecek pamuklar için aşağıdaki hüküm hariç bu Tebliğ hükümleri
uygulanmaz.
(2) Pamuklar balya halinde ithal edilir ve ithal edilen balyaların işaretlemesinde
menşe ülke, üretim yılı ve balya brüt ağırlığının belirtilmesi zorunludur.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yetki
MADDE 28 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik
önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 29 – (1) Aşağıda yer alan tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır:
a) 27/7/2001 tarihli ve 24475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Preselenmiş Pamukların
Standardizasyonuna İlişkin Tebliğ: (Dış Ticarette Standardizasyon 2001/20),
b) 27/7/2001 tarihli ve 24475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Preselenmiş Pamuk
Balya Ambalajlarına İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon 2001/21),
c) 21/8/2009 tarihli ve 27326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Preselenmiş Pamukların
Tek Balya Standardizasyonuna ve Kontrolüne İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/37).
Atıflar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 27/7/2001 tarihli ve 24475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Preselenmiş Pamuk Balya Ambalajlarına İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon
2001/21)’ine yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.
Yürürlük
MADDE 30 – (1) – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Resmi Gazete

Reklamlar

Bir Yanıt to “Pamukların standardizasyonuna ilişkin tebliğ yayımlandı”

 1. bu yapılan uygulamalar neden koye yansımıyor çiftçi pamukunı kotu toplarsa işe çırçırcı 5 sıfır yenık başlıyor ama buna valılık olsun kaymakamlık olsun ozelıkle pamukı toplayan işçiler hakında guzel bır sıstem yapılsa ıster toplayan ıster toplatan hakında caydırıcı cezalar uygulansa guzel bır sısteme gırer ve çırçırcımız sezona yenık başlayacakına guzel kalıtelı pamukla sıtantartlara uygun olur kanısındayım

Yorum

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: