Cotton Expert

Türkiye İçin Pamuk Zamanı !

 • Bayrak
  Bayrak
             
 •  

  Türkiye Pamuk Üretim-Tüketim
   2017/18 Mil/Ton Mil/Balya
  Üretim 0.871 4.000
  Tüketim    1.546 7.100
  İthalat 0.827 3.800
  İhracat 0.076 0.035
  Bitiş Stok 0.420 1.928
  Ekim Alanı 102 HA
  470 HA

        USDA Mart 2017/18 Tahmin

 •                                        
  2017-18 sezonu kütlü pamuk destekleme primi 80 kuruşa yükseltildi.

 • Uyarı !
  Sitede yayınlanan Emtia Fiyat ve Grafik verileri, bilgilendirme amaçlı olup kesinliği bulunmamaktadır !


 • E-Posta gönder

         Twitter Counter for @CottonExpert
 • En Son Twitt.

 • Reklamlar
 •  

  Liverpool Cotton A İndex
          92.45  C/Lb      ……TL/Kg

 • İNO.com  Mayıs-18

 •    ICAC Dünya Arz & Talep

  Mil/Ton

  Mart-18 Tah.
  2016/17 2017/18
  Üretim 25.79 25.37
  Tüketim 25.35 26.47
  İthalat 8.38 9.16
  İhracat 8.38 9.16
  Bitiş Stok 19.25 18.15
 • ABD Haftalık Pamuk İhracat Verileri
  1-8 Mart (Upland)
  ABD Toplam İptal Net
  331.800 Bl. -10.400 Bl. +321.400 Bl.
  1-8  Mart Türkiye İthalat
  Türkiye Top. İptal Net
  37.800 Bl. -0.00 Bl. 37.800 Bl.
 • En Son Yorum

2013 yılı Tarımsal desteklemelere ilişkin karar

Posted by Admin 08 Nisan 2013

Pamuk DesteklemeKarar Sayısı : 2013/4463 / Ekli “2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 7/3/2013 tarihli ve 4022 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/3/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 
 
2013 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL İLİŞKİN KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, çevreye duyarlı tarımsal üretimi
yaygınlaştırmak, bitkisel üretimi tehdit eden hastalık ve zararlı
organizmalara karşı karantina önlemi olarak tavsiye edilen alternatif
uygulamaları desteklemek, verimi ve kaliteyi yükseltmek, uygulanan
politikaların etkinliğini sağlamak, sektörün öncelikli problemlerinin
çözümüne katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve tarımsal
kayıtların güncel tutulması amacıyla hazırlanmış olup, süt fiyat düzenlemesi
desteğinde en az iki yıl, araştırma-geliştirme projelerinde beş yıl olmak
üzere, 2013 yılında uygulanacak tarımsal desteklemelere ilişkin hususları
kapsar.

Mazot, gübre ve toprak analizi desteği

MADDE 2- (1) 2013 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemine dâhil olan çiftçilere alan bazlı olarak mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılır.

(2) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Bakanlık)’nca belirlenecek büyüklükte ve Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı her bir tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda toprak analizi yaptırılması zorunludur. Belirlenecek büyüklüğün altındaki tarım arazileri için toprak analizi şartı aranmaz.

(3) 2013
Yılı Çiftçi Kayıt Sistemine dâhil olan çiftçilere 2,5 TL/dekar toprak analizi desteği ve aşağıda belirtilen miktarlarda mazot ve gübre destekleme ödemesi yapılır.

 

Sıra
No

Ürün
Grupları

Mazot
Destekleme Tutarı

(TL/dekar)

Gübre Destekleme Tutarı

(TL/dekar)

1

Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve
orman emvali alanları

2,9

4

2

Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru
bitkiler, sebze ve meyve alanları

4,3

5,5

3

Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri
alanları

7

7

 

Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi desteği

MADDE
3-
(1) 29/6/2009
tarihli ve 2009/15173 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Kararın eki listede yer
alan otuz adet tarım havzasında, 2013 yılı üretim sezonunda üretilen ve
satışı yapılan ürünlere fark ödemesi yapılır. Yapılacak destekleme
ödemeleri, her bir havza için söz konusu listede belirtilen ürünlerle
sınırlıdır.

(2) Tarım Havzaları Üretim ve
Destekleme Modelinde öngörülen havzalarda 2013 yılı ürünü yağlık ayçiçeği,
kütlü pamuk, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, zeytinyağı, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, nohut, mercimek ve yaş
çay ürünlerine,  tarımsal veriler ve
uydu görüntüleri kullanılarak belirlenecek verim değerlerine göre, pamukta
yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumları kullanma şartı aranarak,
destekleme ödemesi yapılır.

 (3) Aşağıda
belirtilen ürünlere, karşılarında gösterilen miktarlarda destekleme ödemesi
yapılır.

 

Sıra No

Desteğe
Konu Ürünler

Birim
Destek (Krş/Kg)

1

Yağlık Ayçiçeği

24

2

Kütlü Pamuk (yurt içerisinde üretilen sertifikalı
tohumları kullananlar)

50

3

Soya Fasulyesi

50

4

Kanola

40

5

Dane Mısır

4

6

Aspir

45

7

Zeytinyağı  

60

8

Buğday

5

9

Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale

5

10

Çeltik, Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek

10

11

Çay

12

 

(4) Desteklemelerden; Çiftçi Kayıt Sisteminde
özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve ekli listede belirtilen
havzalarda yer alan, arazilerinde desteklemeye esas ürünleri ürettiği
Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince tespit edilen ve belirlenecek yasal
süre içerisinde destekleme başvurularını yapan kamu kurum ve kuruluşları
hariç gerçek ve tüzel kişi üreticiler yararlanır.

(5) Destekleme ödemelerine esas arazi büyüklüğü,
başvuru sahibinin Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı arazilerinin büyüklüğünü
aşamaz. Üreticiler, doğrudan Çiftçi Kayıt Sistemi üzerinden yürütülen fark
ödemesi desteklemelerine ilişkin olarak, Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı
oldukları yer dışında başvuru yapamazlar.

(6) Yaş çay üreticilerine yapılacak prim ödemeleri;
2/4/2012 tarihli ve 2012/3067 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
belirlenen ve üretime izin verilen çay alanlarında Çay İşletmeleri Genel
Müdürlüğü (ÇAYKUR)  tarafından düzenlenip
kontrolleri yapılan çay ruhsatları üzerinden yapılır.

(7) Bakanlık;
ödemelere esas olacak ürünlerin özelliklerine göre ihtiyaç duyulacak
belgeleri belirlemeye ve değiştirmeye, fark ödemesi desteklemelerine esas
başvuru sürelerini belirlemeye, ödemeye esas bu Kararın yürütülmesine
ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya, uygulama esaslarını belirlemeye, T.C.
Ziraat Bankası A.Ş. ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile birlik ve
kooperatiflerle hizmetlerinden yararlanmak üzere protokol yapmaya
yetkilidir.

(8) Destekleme ödemeleri; tebliğde belirlenen
ilgili merciler tarafından yapılacak iş ve işlemlerin ardından incelemelerin
sonuçlanmasını müteakip, ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda T.C.
Ziraat Bankası A.Ş.’ye iletilmesi ile birlikte Bakanlık tarafından gerekli kaynağın Bankaya aktarılmasından
sonra yapılır.

Hayvancılık desteklemeleri

MADDE 4– (1)
2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi
Yönetmeliği çerçevesinde Hayvan Kayıt Sistemi (Türkvet)
ve Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Sistemi (E-Islah) veri tabanına kayıtlı,
sütçü, kombine ve etçi kültür ırkı veya kültür ırkı melezi en az beş baş
anaç sığıra sahip, bu Kararın 12 nci maddesinde
belirtilen ve ulusal düzeyde üst örgütlenmesinitamamlamış bir hayvancılık
örgütüne üye olan yetiştiriciler ile sayı şartına bakılmaksızın Türkvet’e kayıtlı anaç mandaya sahip olan yetiştiricilere,
sütçü ve kombine ırkların anaç sığırı için soy kütüğüne kayıtlı olanlara ve
etçi ırklara farklı olmak üzere hayvan başına aşağıda belirtilen miktarda
ödeme yapılır. 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı
Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal
amaçlı kooperatifler (kooperatif) ile 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal
Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş süt üretici birlikleri (birlik)
tek işletme kabul edilir. Anaç sığır başına ödeme birim miktarları, tek
işletme olarak kabul edilen, kooperatif ile birlikler hariç, 500 başa kadar
tam, 501 baş ve üzeri için %50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi
suretiyle uygulanır. Birlik ve kooperatiflere üye olup işletmesinde 500
baştan fazla hayvan bulunduran yetiştiricilere hayvan sayısı limitleri
uygulanır.

 

1

Sütçü ve
kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır

225 TL/baş

2

Etçi ırklar
anaç sığır

 

350 TL/baş

3

Anaç manda

 

350 TL/baş

4

Sütçü ve
kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soykütüğü
ilave

60 TL/baş

 

(2) E-Islah veri tabanına kayıtlı anadan suni tohumlama
veya etçi ırklarda Bakanlıktan izin alınmış tabii tohumlama boğası ile
tohumlama sonucu doğan, tüm buzağılara (dişilere Brucellosis
S-19 aşısı yaptırmak şartıyla),
döl kontrolü projesi kapsamında testi tamamlanıp
onaylanmış boğa sperması ile yapılan suni tohumlamadan doğanlara ve yerli
ırk veya melezi sığırlardan etçi ırklara ait sperma ile yapılacak tohumlama
sonucu doğan buzağılara farklı olmak üzere buzağı başına yetiştiricilere
aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

 

1

Suni
tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı

 

75 TL/baş

2

Döl kontrolü projesi
kapsamındaki suni tohumlamadan doğan buzağı ilave

 

35 TL/baş

3

Yerli ırk
veya melezi sığırların, etçi ırk boğa spermasıyla suni tohumlamasından
doğan buzağı ilave

75 TL/baş

 

(3) Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık
koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları
Bakanlık kayıt
sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere, anaç hayvan
başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

 

1

Koyun-keçi

 

                                20 TL/baş

 

(4) Tiftik
keçisi

yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için
üretmiş oldukları tiftiği,
Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik)’ne
ve/veya
kooperatiflerine satan yetiştiricilere,
aşağıda
belirtilen miktarda ödeme yapılır.

 

1

 Tiftik

                                  17 TL/baş

 

(5) Üretmiş olduğu çiğ sütü, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik
kapsamındaki
süt
işleme tesislerine satan, bu Kararın 12 nci
maddesinde belirtilen ve ulusal
düzeyde üst örgütlenmesini
tamamlamışbir hayvancılık örgütüne
üye olan yetiştiricilere, manda, koyun ve keçi sütü için
aşağıda
belirtilen miktarda, inek sütü için ise
soğutulmuş süte farklı olmak üzere Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve miktarlar üzerinden ve ayrıca
ıslah amaçlı süt kalitesinin desteklenmesi projesi kapsamında (yağ,
protein, somatik hücre) yapılacak analizler için Ankara, İzmir, Balıkesir,
Bursa ve Tekirdağ illerinde ilave 50TL/baş ödeme
yapılır.

 

1

 Manda, koyun-keçi sütü

                                0,2 TL/lt

            

(6)
İpekböceği yetiştiriciliğinin teşvik
edilmesi ve üretiminin artırılması için, ipekböceği tohumunu sağlayan Bursa
Koza Tarım Satış Kooperatifleri
Birliği (Kozabirlik)’ne kutu başına,
ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik ve/veya kooperatiflerine satan
yetiştiricilere
aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

 

1

Tohum

30 TL/adet

2

 1. sınıf yaş koza, damızlık
koza ve diğer

                                 20 TL/kg

            

(7) Arı yetiştiriciliği yapan ve bu Kararın 12 nci maddesinde belirtilen merkez birliği düzeyinde
örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve/veya üretici birliklerine üye olan
üreticilere,
Arıcılık Kayıt
Sistemine (AKS) kayıtlı olma şartı ile kovan başına, seralarda doğal polinasyonu sağlamak
amacıyla Örtüaltı Kayıt Sistemine (ÖKS)
kayıtlı bombus arısı kullanan yetiştiricilere
koloni başına aşağıda belirtilen
miktarda ödeme yapılır.

 

1

 Arılı kovan

8
TL/adet

2

 Bombus arısı

60
TL/koloni

 

(8) Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara, su
ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla, ürün için kilogram başına,
aşağıda belirtilen esaslara göre, doğrudan üreticiye destekleme ödemesi
yapılır. Bir işletmenin destekten faydalanabileceği en fazla miktar yılda
500.000 kg’dır. 250.000 kg/yıl’a (250.000 kg dahil) kadar olan kısmına aşağıda belirtilen miktarın
tamamı,  250.001-500.000 kg/yıl
(500.000 kg/yıl dahil) olan kısmı için ise yarısı tutarında destekleme
ödemesi yapılır.

 

1

Alabalık

0,65 TL/kg

2

Çipura-levrek

0,85 TL/kg

3

Yeni türler

1 TL/kg

 

(9) Su ürünleri kaynaklarının korunması,
sürdürülebilir işletilmesi ve stoklar üzerindeki av baskısının azaltılması
amacıyla, su ürünleri ruhsat teskeresine sahipon
metre ve üzerindeki balıkçı gemisi sahiplerine, gemilerinin avcılıktan
çıkarılması karşılığında, gemi boyuna göre aşağıda belirtilen miktarda
destekleme ödemesi yapılır. Bu desteklemeden yararlanarak avcılıktan
çıkarılan gemiler hakkında Bakanlık her türlü tasarrufa yetkilidir. 

 

Sıra No

Gemi boyu (m)

Bir metresi için ödenecek destek
miktarı (TL)

1

10-20

10.000

2

21-30

15.000

3

31 ve üzeri

20.000

 

(10)Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı
arazileri üzerinde kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi
yapan üreticilere, yapay çayır-mera için üretim yaptıkları ilk yıl, çok
yıllık yem bitkilerinden yonca için 4 yıl ve korunga için 3 yıl süreyle,
tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için,
ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına
aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

 

1

Yonca (sulu)

   50 TL/dekar/yıl

2

Yonca (kuru)

30 TL/dekar/yıl

3

Korunga

40 TL/dekar/yıl

4

Tek yıllıklar

       35 TL/dekar

5

Silajlık tek yıllıklar

       50 TL/dekar

6

Silajlık mısır (sulu)

                75 TL/dekar

7

Silajlık mısır (kuru)

     35 TL/dekar

8

Yapay çayır-mera

    100 TL/dekar

               

(11) Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğince
(TKK), mevzuatı dahilinde yurt dışından tedarik
edilecek olan kaba yemin, mahallinde yetiştiriciye teslimindeki kilogram
maliyeti 50 kuruşun üzerinde oluştuğu takdirde, farkının TKK üzerinden
çiftçilere ödemesi yapılır.

(12) 11/6/2010
tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem
Kanunu kapsamında belirlenen hayvan hastalık tazminatları, miktarı il ve
ilçelerde oluşturulan Yerel Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenerek
hayvan sahiplerine ödenir.

(13) Hastalıklardan Ari İşletmeler
İçin Sağlık Sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan,
damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç,
tüm sığırlar için hayvan sahiplerine aşağıda belirtilen miktarda ödeme
yapılır. Ari sığır başına ödeme birim miktarları
500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için %50’sine karşılık
gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır.
Bu desteklemeden yararlanan işletmeler için birinci fıkrada belirtilen ödemeler yapılmaz. Ayrıca,
Onaylı Süt Çiftliği sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave olarak
hayvan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

 

1

Hastalıktan ari
işletme desteği

375 TL/baş

2

Onaylı Süt Çiftliği Desteği (ilave)

50 TL/baş

 

(14)
Hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde, Bakanlıkça belirlenen
programlı aşılamalar için uygulayıcılara aşağıda belirtilen birim
miktarlarda ödeme yapılır.

 

1

Şap Aşısı   (Büyükbaş)

0,75 TL/baş

2

Şap Aşısı   (Küçükbaş)

0,50 TL/baş

3

Brucellosis (Büyükbaş)

1,50 TL/baş

4

Brucellosis (Küçükbaş)

0,50 TL/baş

               

(15) Hayvan genetik kaynaklarının yerinde
korunması ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça uygulanan proje kapsamındaki
yetiştiricilere, koruma ve geliştirme sürüleri için büyükbaş ve küçükbaş
hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arıcılıkta ise kovan başına
aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır. Bu desteklemeden yararlanan
mandalar için birinci fıkrada belirtilen ödemeler
yapılmaz.

 

1

Büyükbaş Koruma

                           470 TL/baş

2

Küçükbaş Koruma

                            75 TL/baş

3

Arı Koruma

40 TL/kovan

4

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü

Anaç

35 TL/baş

Yavru

50 TL/baş

5

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü

Anaç

35 TL/baş

Yavru

20 TL/baş

6

Halk Elinde Manda Islahı

  650 TL/baş

7

Damızlığa Ayrılan Manda Yavrusu Desteği

                           100 TL/baş

 

(16) Çiğ sütün değerlendirilmesi
amacıyla Bakanlığın 2013 ve 2014 yılı için belirleyeceği dönemler ile
uygulama ve ödemeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde ilgililere
ödeme
yapılır.

(17) Türkvet
kayıt sistemine kayıtlı, besi süresini tamamlamış erkek
sığırlarını (manda dahil),
17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik
hükümlerine göre faaliyet gösteren kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, yerli
ve ithal besilik erkek sığır başına farklı olmak üzere, ödeme birim
miktarları 600 başa kadar tam olarak, 601 baş ve üzeri için ise
%50’sine
karşılık gelen tutarın aşağıda belirtilen miktarlarda ödenmesi
suretiyle uygulanır.

 

1

Yerli besilik erkek sığır

300 TL/baş

2

İthal besilik erkek sığır

100 TL/baş

 

Yurt içi sertifikalı tohum ile sertifikalı
fidan/çilek fidesi ve standart fidan kullanımının ve yurt içi sertifikalı
tohumluk üretimlerinin desteklenmesi

MADDE 5
(1) Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kaliteye, teknoloji kullanımına
ve çevre koruma önceliklerine göre bitkisel üretim faaliyetinde, sertifikalı
tohumluk kullanımının yetersiz olduğu bazı türlerde yurt içinde üretilip
sertifikalandırılan tohum, fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullanan
Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı olan çiftçilere, 2013 yılı ekim/dikimleri
için dekar başına destekleme ödemesi yapılır.

(2) Tohumculuk sektörünün uluslararası rekabete
uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak için, yurt içi tohum üretiminin
yetersiz olduğu bazı türlerde, yurt içinde sertifikalı tohum üreten/ürettiren
ve sertifikalandıran, yurt içinde satışını gerçekleştiren Bakanlık
tarafından yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olarak kabul edilen Çiftçi
Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere, 2013 yılında ürettikleri
tohumlar için aşağıda belirtilen miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

 

Sıra
No

Yurt
içi Sertifikalı Tohum
Kullanım
Desteği

Birim
Destek

(TL/dekar)

1

Buğday

7,5

2

Arpa, Tritikale, Yulaf,
Çavdar

6

3

Çeltik, Yer Fıstığı, Yonca

8

4

Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek

10

5

Susam, Kanola, Aspir

4

6

Patates

40

7

Soya

20

8

Korunga, Fiğ

5

 

Yurt İçi Sertifikalı
Fidan, Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanım Desteği

Standart

(TL/dekar)

Sertifikalı

(TL/dekar)

9

Bodur
meyve fidan türleri ile bahçe tesisi

150

350

10

Yarı
bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi

150

300

11

Bağ
ve diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi

100

230

12

Zeytinde
yağlık çeşitler ile bahçe tesisi

50

100

13

Narenciye
bahçelerinde aşılama ile çeşit değiştirme

250

14

Virüsten
ari fidanlara ilave olarak

50

100

15

Sertifikalı
çilek fidesi desteği

300

 

Yurt
İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği

   Birim Destek

  (TL/kg)

16

Buğday

0,10

17

Arpa, Tritikale, Yulaf,
Çavdar, Patates

0,08

18

Çeltik

0,25

19

Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek, Aspir, Korunga, Fiğ

0,50

20

Soya

0,35

21

Kanola

1,20

22

Susam

0,60

23

Yonca

1,50

24

Yer Fıstığı

0,80

 

Çiftlik muhasebe veri ağı sistemi katılım desteği

MADDE 6- (1) Çiftlik Muhasebe Veri Ağı
sisteminin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla
İstanbul, Samsun, Malatya, Adana, Konya, Bursa,
Erzurum, Şanlıurfa, Nevşehir, Tekirdağ, Giresun, İzmir illerinde, örnek
olarak seçilen ve çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tarımsal işletme
sahiplerine, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde işletme
başına 2013 yılında 375 TL katılım desteği ödemesi yapılır.

 

Organik
tarım ve iyi tarım desteği

MADDE
7-
(1)Bitkisel
üretimde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve icmallerin alındığı tarih
itibarıyla en az bir yıl süre ile Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı
olarak organik tarım yapan çiftçilerin geçiş iki süreci ve üzeri üretimlerine
destekleme ödemesi yapılır.

(2) Büyükbaş, küçükbaş hayvan, arı ve su ürünleri
yetiştiriciliğinde organik tarım yapan çiftçilere aşağıda belirtilen birim
miktarlarda organik tarım destekleme ödemesi yapılır.

 

Sıra No

Desteklemeler

Destek Miktarı

1

Organik Tarım (Meyve, sebze)

                          50 TL/dekar

2

Organik Tarım (Tarla Bitkileri)

                          10 TL/dekar

3

Organik Tarım (Anaç Sığır, Manda)

                           150 TL/baş

4

Organik Tarım (Buzağı)

                             50 TL/baş

5

Organik Tarım (Anaç koyun, keçi)

                             10 TL/baş

6

Organik Tarım (Arılı kovan)

 5 TL/kovan

7

Organik Tarım (Alabalık)

                            0,35 TL/kg

8

Organik Tarım (Çipura-levrek)

                            0,45 TL/kg

 

(3) İyi tarım uygulamaları
yapan çiftçilere, Çiftçi Kayıt Sisteminde oluşturulacak icmaller üzerinden aşağıda
belirtilen birim miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

 

Sıra No

Desteklemeler

Destek Miktarı

1

İyi Tarım Uygulamaları
(Meyve, Sebze)

     25 TL/dekar

2

İyi Tarım Uygulamaları
(Örtü altı)

100
TL/dekar

              

Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin
desteklenmesi

MADDE 8- (1) Ülkenin tarımsal yayım ve danışmanlık
sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak
amacıyla, tarımsal danışmanlık sistemine dahil
olup, kriterleri taşıyan her tarımsal işletme için destekleme ödemesi
yapılır.

(2) Destekleme ödemesi kapsamına alınan her
tarımsal işletme için yıllık 600 TL ödenir.

(3) Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık
hizmeti alabilecek tarımsal işletmeler, tarımsal yayım ve danışmanlık
hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, destekleme ödemesi kriterleri,
destekleme ödemesi yapılacak kişi ve/veya kuruluşlar, uygulama alanı ve
diğer hususlar Bakanlık tarafından belirlenir.

 

Biyolojik ve biyoteknik
mücadele desteği

MADDE 9(1) Ülkemizde bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı
biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması
ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması amacıyla örtüaltında
ve açık alanda aşağıda belirtilen destekleme ödemeleri yapılır.

       

Sıra No

Desteklemeler


Destek Miktarı

1

Biyoteknik mücadele desteği

      100  TL/dekar

2

Biyolojik mücadele desteği

330 TL/dekar

 

Örtüaltı paket toplamı

430 TL/dekar

3

Biyoteknik mücadele desteği

30 TL/dekar

4

Biyolojik mücadele desteği

30 TL/dekar

 

Açık alanda paket
toplamı

60 TL/dekar

 

Patates siğili hastalığı
alternatif destekleme ödemesi

MADDE 10 (1) Patates siğili
görülen alanlar ile patates siğili için oluşturulan güvenlik kuşağındaki
alanlarda, karantina önlemi olarak alternatif ürün yetiştirilmesi veya
nadasa bırakılması durumunda, çiftçi kayıt sistemine dahil
olan çiftçilere dekar başına 110 TL destek verilir.

(2) Destekleme ödemesi
aynı parsele 3 yılda bir defa ödenir. 3 yılı kapsayacak ödeme 2013 yılında
yapılır.

(3) Patates siğili ile
bulaşık alanlarda, ödemeye esas yıllarda, alternatif ürün olarak patates ve
Solanaceae familyasına ait bitkiler ile toprak
parçası taşıyacak yumrulu bitkiler, fide ve fidan gibi üretim materyalleri
dışındaki bitkisel ürünleri yetiştiren veya nadas uygulayan çiftçiler ile
oluşturulan güvenlik kuşağında patates, tohumluk, fide, fidan dışında diğer
tüketim amaçlı alternatif ürünleri yetiştiren ya da nadasa bırakan
çiftçiler destekleme ödemelerinden yararlanır.

Araştırma-geliştirme
projeleri desteği

MADDE 11-
(1) Bakanlığın ve tarım sektörünün
ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi
ve çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla, uygun görülen
araştırma-geliştirme (ARGE) projelerine, 2013-2016 cari yılları içinde
destekleme ödemesi yapılır.

Kesinti
oranı

MADDE 12-
(1) Yetiştiricilere örgütleri
üzerinden yapılacak destekleme ödemelerinde, merkez birliğini kurmuş olan;
5996 sayılı Kanuna göre kurulmuş yetiştirici birliği ve/veya 5200 sayılı
Kanuna göre kurulmuş üretici birliği ve/veya 1163 sayılı Kanuna göre
kurulmuş, hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatif
üyelerinden, aldıkları desteğin % 0,1’i oranında merkez birliklerine, %
0,1’i oranında da ilgili birlik ve kooperatiflere irat kaydedilmek üzere,
“Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme” adı altında toplam % 0,2
oranında kesinti yapılır

Finansman ve ödemeler

MADDE 13– (1) Bu Kararın 4 üncü maddesinin; dördüncü,
beşinci, altıncı, onbirinci, onikinci,
onüçüncü, ondördüncü, onbeşinci, onaltıncı
veonyedincifıkraları uyarınca yapılacak yılı ödemeleri
için gerekli kaynak Bakanlığın cari yıl bütçesinde hayvancılık
desteklemeleri için ayrılan kaynaktan, diğer fıkraları uyarınca yapılacak
desteklemelerin ödemeleri ise 2014 yılı bütçesinde hayvancılık
desteklemeleri için ayrılacak ödenekten sağlanır.
Ancak 2013 yılı hayvancılık bütçesinden kaynak
arttığı takdirde bu desteklemeler için 2013 yılında ödeme yapılır.

(2) Bu Kararın 2 nci
maddesinde yer alan mazot, gübre ve toprak analizi desteği ile 7 nci maddesinde yer alan organik tarım ve iyi tarım
desteği ödemeleri için gerekli finansman 2014 yılı tarımsal destekleme
bütçesinden karşılanır.

 (3) Bu
Kararın 5 inci maddesinde yer alan yurt içi sertifikalı tohum kullanım
desteği kapsamında, 2013 yılı ekilişlerine ait destekleme ödemeleri Bakanlığın
2013 yılı tarımsal destekleme bütçesinden ödenmeye başlanır. Yurt içi
sertifikalı fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullanım desteği, 2013
yılı dikimlerine ait destekleme ödemeleri ile yurt içi sertifikalı tohum
üretim desteği 2013 yılı üretimlerine ait destekleme ödemeleri için gerekli
finansman 2014 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır.

 (4) Bu Kararın 3 üncü
maddesinde yer alan hububat ve bakliyat ödemeleri,  2013 yılı
bütçesinden kaynak sağlandığı takdirde yılı içinde
başlatılır.

(5) Bu Kararın 3 üncü maddesinde yer alan yaş çay
prim ödemesi ile ilgili olarak üstlendiği hizmetlerden dolayı üreticilere
ödenen destek tutarının % 0,1’i oranında hizmet komisyonu ÇAYKUR’a ayrıca ödenir.

(6) Bu Kararın 3 üncü maddesinde yer alan
ödemelerle ilgili olarak, diğer kurum, kuruluş, kooperatif ve birliklerin
hizmetlerinden yararlanıldığı takdirde, üreticilere ödenen tutarın % 0,3’ü oranında
hizmet komisyonu ayrıca ödenir.

 (7) Bu
Kararın 4 üncü maddesinin onbirinci fıkrasında
yer alan ödemelerle ilgili olarak, üstlendiği hizmetlerden dolayı
üreticilere ödenen destek tutarının % 0,1’i oranında hizmet komisyonu TKK’ya ayrıca ödenir.

(8) Bu Kararın 8 inci maddesinde yer alan tarımsal yayım ve danışmanlık
hizmetlerinin desteklenmesi ödemeleri ile 9 uncu maddesinde yer alan biyolojik
ve biyoteknik mücadele desteği ödemeleri 2013
yılı bütçesinden karşılanır. Kaynak yetersizliği nedeniyle yapılamayan
destekleme ödemeleri bir sonraki yıl bütçesinden yapılır.

(9) Destekleme ödemeleri için gerekli finansman, bütçenin
ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karşılanır. Bu Kararın
uygulanmasıyla ilgili olarak, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye hizmetlerinden
dolayı, ödenen destekleme tutarının % 0,2’si komisyon olarak ayrıca ödenir.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 14-
(1) Bu Karar kapsamındaki desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları
yararlanamaz.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak
mahrumiyeti

MADDE 15- (1)
Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık
yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum
ve kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin
hizmetlerinden yararlanılır.

(2) Uygulama
tebliğinde belirlenen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin
kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumlu olacaktır. Bu
yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile
haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla
gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki
ve idari işlemler yapılır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme
tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde
belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi
ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan,
belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak
tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(4) Bu Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden,
idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere
yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme
programından yararlandırılmazlar.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

MADDE 16-
(1) Bu Kararın yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından
çıkarılacak tebliğlerle belirlenir.

Yürürlük

MADDE 17-
(1) Bu Karar 1/1/2013
ta
rihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18-
(1) Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

LİSTE

 

No

HAVZA  adı

Fark ödemesi kapsamında DESTEKLENEN ürünler

1

Güney Marmara Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Nohut, Soya
Fasulyesi,  Tritikale,
Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı

2

Batı Karadeniz Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Tritikale,
Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı

3

Kuzeybatı Anadolu Havzası

Arpa, Aspir, Buğday,
Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale,
Yağlık Ayçiçeği, Yulaf

4

Doğu Karadeniz Havzası

Buğday, Çavdar, Çay, Dane Mısır, Kanola

5

Karasu – Aras Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye,
Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği,
Yulaf

6

Kuzey Marmara Havzası

Arpa, Aspir, Buğday,
Çavdar, Çeltik, Kanola, Kuru Fasulye, Dane Mısır,
Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı

7

Büyük Ağrı Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Yağlık Ayçiçeği, Çeltik

8

Söğüt Havzası

Arpa, Aspir, Buğday,
Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru
Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale,
Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı

9

Çoruh Havzası

Arpa, Aspir, Buğday,
Çavdar, Çay, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yulaf

10

Yukarı Fırat Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye,
Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf

11

Kıyı Ege Havzası

Arpa, Aspir, Buğday,
Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut,
Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği,
Yulaf, Zeytinyağı

12

Van Gölü Havzası

Arpa, Aspir, Buğday,
Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Nohut, Yağlık Ayçiçeği

13

Erciyes Havzası

Arpa, Aspir, Buğday,
Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye,
Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği,
Yulaf

14

Kaz Dağları Havzası

Arpa, Aspir, Buğday,
Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru
Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı

15

İç Ege Havzası

Arpa, Aspir, Buğday,
Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü
Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale,
Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı

16

Gediz Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi,
Tritikale, Yulaf, Zeytinyağı

17

Meriç Havzası

Arpa, Aspir, Buğday,
Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf

18

Yeşilırmak Havzası

Arpa, Aspir, Buğday,
Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru
Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale,
Yağlık Ayçiçeği, Yulaf

19

Orta Karadeniz Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar, Çay, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf

20

Karacadağ Havzası

Arpa, Aspir, Buğday,
Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü
Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı

21

Zap Havzası

Arpa, Aspir, Buğday,
Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut

22

GAP Havzası

Arpa, Aspir, Buğday,
Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kütlü Pamuk,
Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı

23

Batı GAP Havzası

Arpa, Buğday, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü
Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği,  Zeytinyağı

24

Doğu Akdeniz Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi,
Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı

25

Kıyı Akdeniz Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Nohut, Soya
Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf,
Zeytinyağı

26

Ege Yayla Havzası

Arpa, Aspir, Buğday,
Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Nohut, Tritikale,
Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı

27

Orta Kızılırmak Havzası

Arpa, Aspir, Buğday,
Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru
Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık
Ayçiçeği, Yulaf

28

Orta Anadolu Havzası

Arpa, Aspir, Buğday,
Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye,
Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale,
Yağlık Ayçiçeği, Yulaf

29

Fırat Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı

30

Göller Havzası

Arpa, Aspir, Buğday,
Çavdar, Dane Mısır Kanola, Kuru Fasulye,
Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale,
Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı,

 

Resmi Gazete

Reklamlar

Bir Yanıt to “2013 yılı Tarımsal desteklemelere ilişkin karar”

 1. Admin said

  2013-04-08
  08 Nisan 2013 Tarihli, 28612 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 2013 yılında yapılacak “Tarımsal Desteklemelere” ilişkin karar neticesinde;

  30 havzanın 13’ünde, Kütlü Pamuk Destekleme Primleri 50 Krş. olarak açıklanmış olup, Mazot ve Gübre Desteklemeleri 7 TL/dekar olarak belirlemiştir. ödemeler 2013 Yılı içinde yapılacağı açıklanmıştır.

  Alıntıdır (N.Şenli)

Yorum

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: