Cotton Expert

Türkiye İçin Pamuk Zamanı !

 •  

  Liverpool Cotton A İndex
          93.00  C/Lb      ……TL/Kg

 • İNO.com  Aralık -18

 •    ICAC Dünya Arz & Talep

  Mil/Ton

  Haziran-18 Tah.
  2016/17 2017/18
  Üretim 26.57 25.75
  Tüketim 25.49 26.72
  İthalat 8.77 9.19
  İhracat 8.77 9.19
  Bitiş Stok 18.33 17.37
 • ABD Haftalık Pamuk İhracat Verileri
  31 May.7 Haz. (Upland)
  ABD Toplam İptal Net
  84.900 Bl. -50.100 Bl. +34.800 Bl.
  31  May.7 Haz.Türkiye İthalat
  Türkiye Top. İptal Net
  15.900 Bl. -3.400 Bl. 12.500 Bl.
 • En Son Yorum

Pamuk fiyatındaki düşüş üreticiyi endişelendirdi

Posted by Alıntıdır 05 Ağustos 2014

Kütlü pamuk Pa­muk üre­ti­min­de ha­sat dö­ne­mi yak­la­şır­ken, üre­tim­de­ki yüz­de 25’lik ar­tış so­nu­cun­da fi­yat­lar­da yüz­de 20 dü­şüş ya­şan­ma­sı üre­ti­ci­yi hüs­ra­na uğ­rat­tı. Ge­çen se­zon 4,75’e ka­dar çı­kan pa­muk fi­ya­tı­nın bu yıl 3,8 li­ra se­vi­ye­sin­de ola­ca­ğı­nı be­lir­ten Ulu­sal Pa­muk Kon­se­yi (UPK) Baş­ka­nı Ba­rış Ko­ca­göz, arz faz­la­sı yü­zün­den ha­sat za­ma­nın­da sı­kı­şan bir pi­ya­sa olu­şa­ca­ğı­nı söy­le­di.

Üre­ti­ci des­tek­len­me­li

Üre­ti­ci­nin 1 mil­yon ton­luk üre­ti­me ka­dar des­tek­len­me­si ve Tür­ki­ye’ye güm­rük­süz gi­ren it­hal pa­muk­la re­ka­bet ede­bil­me­si için dev­let des­te­ği­nin şart olu­ğu­nu be­lir­ten Ko­ca­göz şöy­le de­vam et­ti: “Na­sıl ABD ih­raç et­ti­ği pa­mu­ğu­nu alan sa­na­yi­ci­ye kre­di ve­rip ürü­nü­nü ca­zip ha­le ge­ti­ri­yor­sa, Türk hü­kü­me­ti de ken­di pa­mu­ğu­nu sa­na­yi­ci­nin gö­zün­de ca­zip ha­le ge­tir­sin.”

750 bin ton­luk it­ha­lat

Tür­ki­ye­’nin yıl­lık 1 mil­yon 500 bin ton pa­muk tü­ke­ti­mi yap­tı­ğı­nı be­lir­ten Ba­rış Ko­ca­göz, 2001’de 936 bin ton olan üre­ti­min, ar­tan ma­li­yet­ler ve dün­ya pi­ya­sa­sı ile re­ka­bet yü­zün­den 550 bin to­na ge­ri­le­di­ği­ni söy­le­di. Ko­ca­göz, geç­ti­ği­miz yı­lın po­zi­tif se­zon ol­ma­sı ne­de­niy­le yüz­de 25’lik ar­tış­la bu yıl 750 bin ton ci­va­rın­da re­kol­te bek­le­dik­le­ri­ni ha­tır­lat­tı.

Lisanslı depoculuk

Üre­ti­ci­le­re de öne­ri­ler ya­pan Ba­rış Ko­ca­göz, şun­la­rı söy­le­di: “Müm­kün ol­duk­ça ye­ni kur­du­ğu­muz li­sans­lı de­po­cu­luk sis­te­mi­nin kul­la­nıl­ma­sı­nı öne­ri­yo­ruz. Kâr ama­cı güt­me­den yap­tı­ğı­mız bu hiz­met­ten üre­ti­ci ya­rar­la­nır­sa 12 aya ya­yı­lan bir pi­ya­sa olur ve za­rar­lar bi­raz da­ha dü­şer.” Ko­ca­göz ay­rı­ca, pa­mu­ğun tar­la­dan dük­ka­na 10 mil­yon nü­fu­sa ge­çim ka­pı­sı ya­rat­tı­ğı­nı an­lat­tı.

SEZEN ÜNÜVAR – BUGÜN GAZETESİ / ekonomi.bugun.com.tr/fiyatlardaki-dusus-ureticiyi-endiselendirdi-haberi/1211629

Reklamlar

Yorum

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: