Cotton Expert

Türkiye İçin Pamuk Zamanı !

 •  

  Liverpool Cotton A İndex
          93.00  C/Lb      ……TL/Kg

 • İNO.com  Aralık -18

 •    ICAC Dünya Arz & Talep

  Mil/Ton

  Haziran-18 Tah.
  2016/17 2017/18
  Üretim 26.57 25.75
  Tüketim 25.49 26.72
  İthalat 8.77 9.19
  İhracat 8.77 9.19
  Bitiş Stok 18.33 17.37
 • ABD Haftalık Pamuk İhracat Verileri
  31 May.7 Haz. (Upland)
  ABD Toplam İptal Net
  84.900 Bl. -50.100 Bl. +34.800 Bl.
  31  May.7 Haz.Türkiye İthalat
  Türkiye Top. İptal Net
  15.900 Bl. -3.400 Bl. 12.500 Bl.
 • En Son Yorum

Memphis pamuğu için damping soruşturması açıldı

Posted by Alıntıdır 20 Ekim 2014

Cotton USAABD menşeli “Memphis pamuğu” için damping soruşturması açılmasına karar verildi. Ekonomi Bakanlığının, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 5201 gümrük tarife pozisyonu (GTP) altında sınıflandırılan karde edilmemiş veya penyelenmemiş pamuk ürünü başvuru üzerine incelendi. Buna göre, ABD için normal değer tespiti için hem Memphis pamuğunun 2013 yılı ortalama borsa fiyat verileri hem de ABD’nin üçüncü ülkelere gerçekleştirdiği ihracatın birim fiyatları kullanıldığı, ABD’den, Türkiye’ye gerçekleştirilen satışların ihraç fiyatının belirlenmesinde, inceleme konusu ürünün normal değerinin hesaplanmasında kullanılan döneme ilişkin Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerinden elde edilen ağırlıklı ortalama ihraç fiyatı esas alındığı, tespit edilen normal değerler ile Türkiye’ye ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada karşılaştırılarak, ABD menşeli inceleme konusu ürün için hesaplanan damping marjının ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğunun görüldüğü belirtildi.

ABD menşeli inceleme konusu ürünün ithalatının mutlak olarak 2011-2013 dönemi arasında artış eğiliminde olduğu toplam Türkiye pazarının büyümesine rağmen yerli üretim dalında ABD menşeli ithalat nedeniyle pazar kaybı yaşandığı belirlendi.

Yapılan inceleme sonucunda dampingli ithalat ve bu ithalattan kaynaklanan zararın varlığı konusunda damping soruşturması açılmasını haklı kılacak yeterlilikte bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, ABD menşeli söz konusu ürün için, Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde re’sen bir damping soruşturması açılmasına karar verildi.

Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Foreks

Reklamlar

Bir Yanıt to “Memphis pamuğu için damping soruşturması açıldı”

 1. Ekonomi
  Bakanlığından:

  İTHALATTA
  HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

  (TEBLİĞ NO:
  2014/33)

  Yasal
  dayanak

  MADDE 1 – (1) Bu
  Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta
  Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482
  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız
  Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861
  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi
  Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi
  hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde re’sen
  yapılan incelemenin sonuçlarını içermektedir.

  İnceleme
  konusu ürün

  MADDE 2 – (1)
  İnceleme konusu ürün, 5201 gümrük tarife pozisyonu (GTP) altında
  sınıflandırılan karde edilmemiş veya penyelenmemiş pamuktur.

  (2) Bahse konu GTP, bilgi amaçlı verilmiş olup,
  bağlayıcı mahiyette değildir.

  (3) İnceleme konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde
  yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler
  bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

  Damping
  iddiası

  MADDE 3 – (1) ABD
  için normal değer tespiti için hem Memphis
  pamuğunun 2013 yılı ortalama borsa fiyat verileri hem de ABD’nin üçüncü
  ülkelere gerçekleştirdiği ihracatın birim fiyatları kullanılmıştır.

  (2) İnceleme konusu ülkeden, Türkiye’ye gerçekleştirilen
  satışların ihraç fiyatının belirlenmesinde, inceleme konusu ürünün normal
  değerinin hesaplanmasında kullanılan döneme ilişkin Türkiye İstatistik
  Kurumunun (TÜİK) verilerinden elde edilen ağırlıklı ortalama ihraç fiyatı
  esas alınmıştır.

  (3) Birinci fıkrada belirtildiği şekilde tespit edilen
  normal değerler ile Türkiye’ye ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde aynı
  ticari aşamada karşılaştırılmış olup ABD menşeli inceleme konusu ürün için
  hesaplanan damping marjının ihmal edilebilir oranın
  üzerinde olduğu görülmüştür.

  Zarar ve
  nedensellik iddiası

  MADDE 4 – (1) ABD
  menşeli inceleme konusu ürünün ithalatının mutlak olarak 2011-2013 dönemi
  arasında artış eğiliminde olduğu; toplam Türkiye pazarının büyümesine
  rağmen yerli üretim dalında ABD menşeli ithalat nedeniyle pazar kaybı
  yaşandığı belirlenmiştir.

  (2) Yerli üretim dalının üretim, satış, karlılık,
  istihdam ve kapasite kullanım oranı gibi göstergelerinde 2011-2013
  döneminde bozulmaların ortaya çıktığı tespit edilmiştir.

  (3) ABD menşeli ithalatın yerli üretim dalının
  fiyatlarını 2012 yılı haricinde kırdığı belirlenmiştir. Öte yandan, yerli
  üretim dalının üretim maliyetlerini fiyatlarına tam olarak yansıtamaması
  neticesinde 2011-2013 döneminde yurtiçi satış fiyatlarının dampingli ithalat nedeniyle baskı altında kaldığı,
  maliyet altı satışlar nedeniyle fiyatlarının bastırıldığı ve fiyatlarının
  enflasyon karşısında reel olarak yıprandığı tespit edilmiştir.

  (4) İnceleme aşamasında elde edilen deliller ve ithalata
  ilişkin resmî istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın yerli üretim
  dalının ekonomik göstergelerinde zarara yol açtığı değerlendirilmiştir.

  Karar ve
  işlemler

  MADDE 5 – (1)
  Yapılan inceleme sonucunda; dampingli ithalat ve bu ithalattan kaynaklanan
  zararın varlığı konusunda damping soruşturması
  açılmasını haklı kılacak yeterlilikte bilgi, belge ve delillerin mevcut
  olduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca,
  ABD menşeli söz konusu ürün için, Yönetmeliğin 20 nci
  maddesi çerçevesinde re’sen bir damping
  soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

  (2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel
  Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

  Soru
  formları ve bilgilerin toplanması

  MADDE 6 – (1)
  Soruşturma açılmasını müteakip, Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu
  ürünün ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkede yerleşik bilinen
  üretici/ihracatçılara, ABD’nin Ankara’daki Büyükelçiliğine soruşturmanın
  açılışına ilişkin bildirimde bulunulacaktır.

  (2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, incelemenin
  gizli olmayan özetine ve soru formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi
  verilecektir.

  (3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim
  gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların
  soru formuna Ekonomi Bakanlığına ait “Ticaret Politikası Savunma Araçları”
  internet sayfasındaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili
  bölümden erişmeleri mümkün bulunmaktadır.

  (4) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler
  haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve
  görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı
  olarak 7 nci maddenin ikinci fıkrasında
  belirtilen süre içerisinde sunabilirler.

  (5) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia
  eden, ancak birinci ve üçüncü fıkralar kapsamına girmeyen diğer ilgili
  taraflar (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek
  kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren
  sendikaları gibi) görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre
  içerisinde sunabilirler.

  (6) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar,
  soruşturmayla ilgili olarak sunulan diğer bilgi, belge ve görüşler ile
  destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı
  sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik
  posta adresi, telefon ve faks numaraları belirtilir.

  (7) Soruşturma süresince, Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde gizlilik
  kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti
  sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına
  olanak sağlayacak ayrıntıda olmalıdır. İlgili taraflar, istisnai hallerde
  bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilirler. Bu
  gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının
  nedenlerinin belirtilmesi gerekir.

  Süreler

  MADDE 7 – (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin
  gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi,
  soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren
  posta süresi dâhil 37 gündür.

  (2) 6 ncı maddenin üçüncü
  fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilmediği bütün ilgili taraflar,
  soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu
  Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde
  sunabilirler.

  (3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia
  eden ve 6 ncı maddenin beşinci fıkrası kapsamına
  giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin
  yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde
  soruşturma süreci içerisinde sunabilirler.

  İşbirliğine
  gelinmemesi

  MADDE 8 – (1)
  Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde,
  ilgili taraflardan birinin verilen süreler dahilinde
  ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu bilgi
  ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin
  anlaşılması veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde, söz
  konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi hallerde soruşturma
  kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut
  verilere göre yapılabilir.

  (2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen
  işbirliğine gelmesi halinde bahse konu taraf için soruşturmanın sonucu
  işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

  Geçici
  önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük uygulanması

  MADDE 9 – (1) Kararın
  ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması
  kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

  (2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve
  istisnası bulunmamaktadır.

  Yetkili
  merci ve adresi

  MADDE 10 – (1)
  Soruşturmayla ilgili bilgi, belge ve görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili
  mercie yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir:

  T.C. Ekonomi Bakanlığı

  İthalat Genel Müdürlüğü

  Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

  İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA

  Tel: +90-312-204 77 10

  Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11

  E-posta: dms237@ekonomi.gov.tr

  Soruşturmanın
  başlangıç tarihi

  MADDE 11 – (1)
  Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

  Yürürlük

  MADDE 12 – (1) Bu
  Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 13 – (1) Bu
  Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

   

Yorum

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: